WUP_naglowek
 /  Start

Informacja o przekazaniu wniosków na KOP – konkursy nr: RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 2016-12-06 08:26:17

1 grudnia 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursów o numerze:

RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregion Południowy;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregion Północny;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni.


Konferencja „Fundusze unijne dla firm” 2016-12-01 12:57:56

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM. Odbędzie się ona 7 grudnia w Katowicach, w hotelu Angelo przy ul. Sokolskiej 24, w godz. 9.00- 14.00.


Dotyczy sekcji B.11.1 wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu nr RPSL. 08.02.03-IP.02-24-017/16 2016-12-01 09:47:31

W związku z brakiem możliwości wypełnienia sekcji B.11.1 Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem w polu pn. Instytucje objęte wsparciem wartością czterocyfrową, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 przedstawia sposób postępowania w tej sprawie.


Zapraszamy na konferencję PO WER 2016-12-01 08:28:14

Jakich miejsc pracy czy zarobków oczekują dzisiejsi młodzi Ślązacy? Dlaczego taka duża ich część nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje (tzw. grupa NEET ang. not in employment, education or training)? W jaki sposób zachęcić ich do aktywności , jak pobudzić ich energię, jak zainteresować sposobami wejścia na rynek pracy i zdobycia zawodu, który zaspokoi ich aspiracje i pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie w społeczeństwie?


Zapraszamy na konferencję pt. „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?" 2016-11-30 16:42:48

Ponad 400 milionów złotych to kwota przeznaczona w woj. śląskim na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm sektora MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki te będzie można wykorzystać już od 2017 r.


Informacja o rozstrzygnięciu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 – aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinansowania 2016-11-30 15:18:18

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie uzyskały kolejne projekty.


Z beneficjentami o realizacji projektów RPO 2016-11-29 11:09:56

Podmioty, których projekty zwyciężyły w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, rozpoczynają ich realizację. Z myślą o pomocy w sprawnym prowadzeniu i rozliczaniu kosztów projektowych zorganizowaliśmy dla nich spotkanie. Podczas spotkania , które odbyło się tradycyjnie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w dniu 25 listopada, omówiono podstawowe zagadnienia z tego zakresu


Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 po procedurze odwoławczej i w wyniku zwiększenia alokacji 2016-11-28 14:49:57

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2368/155/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 dla Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne-konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Publikujemy nowe regulaminy 2016-11-25 13:42:59

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego zmian w regulaminach konkursów, publikujemy nową wersję regulaminów uwzględniających te zmiany.


Odwołane spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej 2016-11-24 13:09:29

Z związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaplanował w dniu 25 listopada br. spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach ww. Poddziałania.



<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>