WUP_naglowek
 /  Start

Udostępniamy materiały szkoleniowe na spotkanie 21 października br. 2016-10-20 13:56:38

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką spotkania w dniu 21 października i niemożnością przyjęcia wszystkich chętnych, zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych przez przedstawicieli branży szkoleniowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udostępnia prezentacje dotyczące tej tematyki, które będą omawiane na wspomnianym spotkaniu.


Informacja dotycząca udziału osób bezrobotnych w projektach EFS 2016-10-20 13:36:38

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi automatycznej utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu uczestnictwa  w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP wyjaśniamy


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16– zatwierdzenie listy ocenianych wniosków o dofinansowanie 2016-10-20 10:30:08

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że przewidywany termin, rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, to 18 listopada 2016r.


Informacja dotycząca spotkania w dniu 21.10.2016r. dla instytucji szkoleniowych zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych  2016-10-18 13:29:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony instytucji szkoleniowych i wyczerpaniem limitu miejsc z dniem 18.10.2016 o godz. 14.00 zostaje wstrzymany nabór zgłoszeń.


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków wersja 2 2016-10-18 07:49:13

Informujemy, że od 14 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


SzOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 7 2016-10-18 07:39:13

Informujemy, że od 13 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Informacja o aktualizacji listy wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodniego 2016-10-13 12:19:44

W związku z zwróceniem na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr RPLS.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego oraz negatywnym wynikiem ponownej oceny, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:22:10

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego - pdf


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:15:57

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego - pdf


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:13:01

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregionu Północnego - pdf

 


<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>