WUP_naglowek
 /  Start

Informacja o wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralnego 2016-09-27 14:40:44

W związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej pdf


Spotkanie dla przedsiębiorców 2016-09-27 12:09:51

23 września br. w Myszkowie, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6 odbyło się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli firm z powiatu. Spotkanie dotyczyło możliwości  wsparcia rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw przy pomocy środków Unii Europejskiej.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 2016-09-23 09:45:08

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny 2016-09-22 12:56:25

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.


Środki unijne dla przedsiębiorstw 2016-09-21 14:10:32

Przedsiębiorcy powiatu częstochowskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą wsparcia rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw przy pomocy środków Unii Europejskiej.


Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 7.4.1 i 7.4.2 RPO WSL 2014-2020 2016-09-20 13:45:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza z dniem 20 września 2016 roku konkurs nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT oraz konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement-konkurs RPO WSL na lata 2014-2020.


Zapraszamy beneficjentów Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016-09-19 12:27:13

27 września br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest ono adresowane szczególnie do beneficjentów realizujących projekty wspierające osoby młode na rynku pracy.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 2016-09-19 10:01:23

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny 2016-09-14 11:09:29

W dniu 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>